ListHotkeys

登録されているホットキーの情報を一覧表示

ListHotkeys

Remarks

登録されているホットキーと、現在有効かどうか、キー、マウスフックが使われているかどうか、スレッドが起動しているかどうかを一覧表示する。

メインウィンドウの「View」→「Variables」メニューと同じ。

Related

#InstallKeybdHook, #InstallMouseHook, #UseHook, KeyHistory, ListLines, ListVars, #MaxThreadsPerHotkey, #MaxHotkeysPerInterval

Example(s)

ListHotkeys